Σύνθεση Ερευνητικών Δεδομένων

H Μονάδα Τεκμηριωμένης Ιατρικής & Κλινικής Έρευνας υλοποιεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα σύνθεσης ερευνητικών δεδομένων σε συνεργασία με διάφορους ακαδημαϊκούς φορείς. Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

evidence_synthesis

  • Η διατύπωση σημαντικών ερωτημάτων με κλινική σημασία τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους επαγγελματίες υγείας.
  • Η κριτική αξιολόγηση και συστηματική σύνθεση της ιατρικής βιβλιογραφίας για συχνές ιατρικές παρεμβάσεις και διαγνωστικές εξετάσεις.
  • Η αναγνώριση των σημείων αβεβαιότητας στην παροχή φροντίδας υγείας.
  • Ο περιορισμός της άσκοπης έρευνας.
  • Η ανάπτυξη επιστημονικά τεκμηριωμένων κατευθυντήριων οδηγιών προσαρμοσμένων στις αρχές και τις αξίες κάθε μεμονωμένου ασθενή.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις στις οποίες συμμετείχαν τα μέλη της ομάδας μας:

Μέθοδοι παρουσίασης ερευνητικών αποτελεσμάτων

Διαμόρφωση κατευθυντήριων οδηγιών

Συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις ιατρικών παρεμβάσεων

Συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις μελετών διαγνωστικής ακρίβειας

­